Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 1 Algemeen.
Artikel 2 Toepasselijkheid.

Artikel 3 Aanbiedingen.
Artikel 4 Overeenkomst
Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging.
Artikel 6 Overmacht
Artikel 7 Wijziging en meerwerk
Artikel 8 Intellectuele eigendom
Artikel 9 Aansprakelijkheid
Artikel 10 Betaling
Artikel 11 Toepasselijk recht/ geschillen

HOOFDSTUK 2. VOORWAARDEN VOOR ARBEIDSBEMIDDELING

Artikel 12 Toepasselijkheid algemene bepalingen
Artikel 13 Opdracht
Artikel 14 Honorarium en inhoud van de arbeidsbemiddelingsovereenkomst
Artikel 15 Benodigde gegevens / inspanningsverplichting
Artikel 16 Kandidaat
Artikel 17 Intrekken/ wijzigen opdracht
A
rtikel 18 Aangaan arbeidsverhouding door wederpartij met de werkzoekende

HOOFDSTUK 3. VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN / PAYROLL SERVICE

Artikel 19 Uitbesteding ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Hoofdstuk 4. SLOTBEPALINGEN

Artikel 20 Geheimhouding
Artikel 21 Vervaltermijn rechtsvorderingen

 

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Algemeen

In deze voorwaarden worden verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: Compass Strategic Recruitment
 • Wederpartij: iedere (rechts)persoon, die met opdrachtnemer een overeenkomst tot het leveren van diensten heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 • Aanbiedingen: alle door opdrachtnemer aan de wederpartij uitgebrachte aanbiedingen, offertes en/of commerciële voorstellen

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, onder uitsluiting van toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard, van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan van opdrachtnemer.
 2. Toezeggingen door of afspraken met werknemers van opdrachtnemer over een voor opdrachtnemer nadelige afwijking van deze algemene voorwaarden, binden deze eerst nadat en voor zover zij door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer zal zich alsdan inspannen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen op te stellen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen

 1. Alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij in verband met die aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
 2. Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde eigendom van opdrachtnemer en moeten deze op eerste verzoek aan opdrachtnemer worden teruggezonden. Zij mogen zonder toestemming van opdrachtnemer niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
 3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht opdrachtnemer niet tot acceptatie van een order van wederpartij. Niet acceptatie wordt door opdrachtnemer zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
 4. Alle prijzen luiden in Euro, zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 5. Indien de aanvaarding van een aanbieding op ondergeschikte punten afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk anders aangeeft.
 6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de totstandkoming van een overeenkomst onder meer afhankelijk te stellen van de kredietwaardigheid van de wederpartij.
 7. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 8. Een aanbieding die bestaat uit een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4 Overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met opdrachtnemer eerst dan tot stand nadat opdrachtnemer een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken en/of wijzigingen, binden opdrachtnemer slechts indien deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door opdrachtnemer en namens haar uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. Toepasselijkheid van artikel 7: 404 en 7: 407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
 4. Voor overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen aanbieding c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 7 dagen na factuurdatum.
 5. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 6. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 7. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 8. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 9. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de wederpartij niet aan voorbedoelde verplichting heeft voldaan, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de wederpartij in rekening te brengen. Een eventuele uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de wederpartij de gegevens aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 10. Is een vast honorarium of vaste prijs overeengekomen, dan is de opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd een prijsverhoging door te voeren indien deze voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van bijvoorbeeld lonen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 11. Elke overeenkomst wordt door opdrachtnemer aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij uitsluitend ter beoordeling van opdrachtnemer- voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Opdrachtnemer is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichtingen, als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 12. Opdrachtnemer is bevoegd om indien zij dit noodzakelijk, dan wel wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht, bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

 

Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst. Ontbinding van de overeenkomst door opdrachtnemer kan met onmiddellijke ingang plaats vinden door middel van schriftelijke kennisgeving, nadat de wederpartij, na door opdrachtnemer schriftelijk in gebreke gesteld te zijn, nalaat zijn verplichtingen binnen redelijke termijn alsnog na te komen.
 2. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal deze in overleg met de wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan de wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht.
 5. Opdrachtnemer kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de wederpartij- al dan niet voorlopig surseance van betaling wordt verleend, faillissement wordt aangevraagd, indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen of vanwege een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken. Opdrachtnemer zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. De vorderingen van opdrachtnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 6 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan: Elke, van de wil van opdrachtnemer en de wederpartij onafhankelijke c.q. onvoorzienbare, omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
 2. Indien naar het oordeel van opdrachtnemer de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
 3. Pas wanneer naar het oordeel van opdrachtnemer de overmachtsituatie van blijvende aard is, kunnen opdrachtnemer en de wederpartij een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. Tot die tijd doet de wederpartij afstand van het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
 5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onverwijld door middel van aangetekend schrijven in kennis te stellen.

 

Artikel 7 Wijziging en meerwerk

 1. Indien opdrachtnemer op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de wederpartij aan opdrachtnemer worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. De wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoelt in lid 1 het eventueel overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van de wederpartij en opdrachtnemer, kunnen worden beïnvloed.

 

Artikel 8 Intellectuele eigendom

Opdrachtnemer behoudt zich nadrukkelijk alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet en regelgeving op het gebied van intellectuele eigendom. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doelen te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht. De wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze algemene voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk worden toegekend, waarbij opdrachtnemer alsdan gerechtigd is een vergoeding te bedingen. Voor het overige zal de wederpartij de resultaten van uitgevoerde werkzaamheden niet verveelvoudigen of kopieën vervaardigen, noch deze resultaten bewerken en/of verwerken in andere producten dan waarvoor deze oorspronkelijk zijn gemaakt.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer sluit elke aansprakelijkheid uit voor aan opdrachtnemer toerekenbare schade, voor zover het bedrag van de schade de factuurwaarde van de betreffende opdracht of order, althans dat gedeelte van de opdracht of order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, te boven gaat. In geval van deelleveranties of deelwerkzaamheden en opvolgende leveranties of werkzaamheden gedurende een langere periode, sluit opdrachtnemer de aansprakelijkheid uit voor zover de schade groter is dan het totaalbedrag van de door opdrachtnemer geleverde orders of werkzaamheden in de twee maanden voorafgaande aan het ontstaan van de schade. Indien niet vast te stellen is op welk moment de schade is ontstaan, dient in plaats van ‘het moment van het ontstaan van de schade’ worden gelezen: ‘het moment van ontdekking van de schade door de wederpartij’.
 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in een voorkomend geval.
 3. Opdrachtnemer is niet gehouden tot enige vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
 4. In ieder geval is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van het geleverde.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. De wederpartij zal opdrachtnemer vrijwaren tegen claims van derden, waarvoor opdrachtnemer ingevolge het vorenstaande niet aansprakelijk is. Onder derden worden tevens begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, en personeel van de wederpartij, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen van anderen die bij de organisatie van de wederpartij betrokken zijn. In voorkomende gevallen is de wederpartij gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en al hetgeen te doen wat van hem verwacht mag worden.
 7. De leden 1 tot en met 6 van dit artikel zijn van toepassing tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van opdrachtnemer.
 8. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden voortvloeiende uit de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en overeenkomstig de stand der techniek op het moment van uitvoering.Iedere overeenkomst leidt voor opdrachtnemer slechts tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatsverbintenis.
 9. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens de opdrachtnemer in verband met door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 10 Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige korting of verrekening. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd (gedeeltelijke) betaling vooraf te verlangen.
 3. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag de wederpartij de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft. Tevens is de wederpartij in dat geval buitengerechtelijke incassokosten, gesteld op 15% van het openstaand saldo met een minimum van € 40,-verschuldigd.
 4. Alle door de wederpartij te verrichten betalingen aan opdrachtnemer strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door opdrachtnemer gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht/ geschillen

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, deze algemene voorwaarden en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens gebied opdrachtnemer kantoor houdt.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

HOOFDSTUK 2. VOORWAARDEN VOOR ARBEIDSBEMIDDELING

 

Artikel 12 Toepasselijkheid algemene bepalingen

De in dit hoofdstuk opgenomen bepalingen zijn van toepassing in aanvulling op de bepalingen in hoofdstuk 1 in het geval dat sprake is van arbeidsbemiddeling.

 

Artikel 13 Opdracht

 1. Een opdracht tot arbeidsbemiddeling behelst de opdracht om een kandidaat te werven en selecteren met het doel dat tussen deze kandidaat en de wederpartij een rechtstreekse dan wel (door middel van derden) indirecte arbeidsverhouding tot stand komt. De wederpartij en opdrachtnemer stellen per opdracht een schriftelijke opdrachtbevestiging op.
 2. Een opdracht tot arbeidsbemiddeling eindigt op het moment dat de wederpartij de voorgestelde kandidaat accepteert, of door het verstrijken van de tussen opdrachtnemer en de wederpartij overeengekomen maximale duur van de opdracht, of bij wederzijds goedvinden.

 

Artikel 14 Honorarium en inhoud van de arbeidsbemiddelingsovereenkomst

 1. Het door de wederpartij aan de opdrachtnemer verschuldigde honorarium kan bestaan uit, hetzij een van tevoren vast overeengekomen bedrag, hetzij een van tevoren overeengekomen percentage van het aan de werkzoekende aangeboden bruto jaarsalaris te vermeerderen met vakantietoeslag en vaste emolumenten.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de wederpartij 50% van het in lid 1 van dit artikel bedoelde honorarium verschuldigd indien de arbeidsbemiddeling heeft geleid tot een arbeidsovereenkomst met een door de opdrachtnemer voorgestelde werkzoekende (direct na ondertekening contract) en 50% na het succesvol doorlopen van de wettelijke proeftijd. In het geval de arbeidsovereenkomst met de betreffende voorgestelde werkzoekende door de wederpartij voor het einde van de proeftijd wordt beëindigd en wederpartij aan opdrachtnemer exclusief wederom de opdracht geeft tot arbeidsbemiddeling is wederpartij voor deze nieuwe opdracht het gehele honorarium aan opdrachtnemer verschuldigd. Ook indien zich de situatie voordoet als in artikel 16 van deze algemene voorwaarden bepaald, is de wederpartij het in lid 1 van dit artikel bedoelde honorarium verschuldigd.
 3. In de overeenkomst wordt, voor zover relevant, de duur van arbeidsbemiddeling, de wijze waarop deze door de opdrachtnemer wordt uitgevoerd en het daarvoor door de wederpartij aan de opdrachtnemer verschuldigde honorarium opgenomen.
 4. Onder het honorarium wordt niet verstaan de plaatsings- en productiekosten van advertenties, de reis- en verblijfkosten van de werkzoekende en de kosten van een psychologische test. Deze en eventuele andere posten worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.

Artikel 15 Benodigde gegevens / inspanningsverplichting

De wederpartij verstrekt aan de opdrachtnemer alle benodigde gegevens. De opdrachtnemer zal zich maximaal inspannen om, binnen de overeengekomen termijn indien van toepassing, kandidaten te selecteren die zoveel als mogelijk voldoen aan de door de wederpartij gestelde eisen en verwachtingen.

 

Artikel 16 Kandidaat

 1. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de kandidaat. In het geval de gekozen kandidaat om welke reden dan ook niet de verwachtingen van de wederpartij voldoet is opdrachtnemer daarvoor op geen enkele wijze aansprakelijk, tenzij dit te wijten is aan opzet en grove nalatigheid van opdrachtnemer met betrekking tot diens verplichtingen.
 2. De opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of verliezen als gevolg van handelen en/of nalaten van een door opdrachtnemer geselecteerde kandidaat waarmee wederpartij, op welke wijze dan ook, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook, is aangegaan.

 

Artikel 17 Intrekken/ wijzigen opdracht

 1. Wanneer door wederpartij een opdracht wordt ingetrokken of beëindigd voordat een kandidaat is geaccepteerd dan wel de duur van de overeenkomst is verstreken, is opdrachtnemer gerechtigd de kosten voor overige activiteiten/ instrumenten, die niet zijn begrepen in het honorarium, in rekening te brengen aan wederpartij.
 2. Wanneer de wederpartij de opdracht zodanig wijzigt dat, naar het oordeel van de opdrachtnemer, een nieuwe opdracht ontstaat voordat een kandidaat is geaccepteerd dan wel de duur van de overeenkomst is verstreken, is opdrachtnemer gerechtigd de kosten voor overige activiteiten/instrumenten, die niet zijn begrepen in het honorarium, in rekening te brengen aan wederpartij

 

Artikel 18 Aangaan arbeidsverhouding door wederpartij met de werkzoekende

Indien de wederpartij gedurende de looptijd van de opdracht tot arbeidsbemiddeling of binnen twaalf maanden na beëindiging daarvan zelf rechtstreeks of direct dan wel indirect via derden een arbeidsovereenkomst aangaat met dan wel overgaat tot aanstelling van een door de opdrachtnemer voorgestelde werkzoekende, is hij aan de opdrachtnemer verschuldigd een terstond opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare, boete gelijk aan het met de wederpartij overeengekomen honorarium voor de arbeidsbemiddeling dan wel gelijk aan het honorarium dat in rekening zou zijn gebracht indien er geen rechtstreekse arbeidsverhouding als hiervoor bedoeld zou zijn aangegaan.

 

HOOFDSTUK 3. VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN / PAYROLL SERVICE

 

Artikel 19 Uitbesteding ter beschikking stellen van uitzendkrachten

 

 1. Het ter beschikking stellen van uitzendkrachten dan wel uitvoeren van payroll service wordt door de opdrachtnemer te allen tijde geheel aan derden uitbesteed. Wederpartij gaat met betrekking tot deze werkzaamheden een directe relatie aan met de door opdrachtnemer ingeschakelde derde.
 2. Op de relatie tussen de in lid 1 genoemde derde en wederpartij worden door de derde zonder uitzondering de algemene voorwaarden ABU van toepassing verklaard.
 3. Opdrachtnemer accepteert geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van welk aspect van de in lid van dit artikel genoemde werkzaamheden tussen wederpartij en de door opdrachtnemer ingeschakelde derde dan ook.

 

Hoofdstuk 4. SLOTBEPALINGEN

 

Artikel 20 Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer en wederpartij zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of voor zover partijen het vertrouwelijke karakter van de informatie kennen of behoorde te kennen.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 21 Vervaltermijn rechtsvorderingen

Alle rechtsvorderingen van de wederpartij uit hoofde van een aan deze algemene voorwaarden onderworpen overeenkomst vervallen na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop uitzendonderneming de werkzaamheden heeft verricht of had moeten verrichten.